Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania v obvode pozemkových úprav Tisinec

Kategória

Celá dokumentácia je k nahliadnutiu v kancelárii OcÚ Tisinec

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .