Zverejnenie zámeru zámeny parciel KNC 266/19 a KNC 258/9 k.ú. Tisinec vo vlastníctve obce Tisinec s podielmi pod miestnymi komunikáciami. Dôvod hodný osobitného zreteľa – zosúladenie právneho stavu s užívacím stavom.

Zverejnené
21. januára 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021/01

Prílohy