Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru zámeny parciel KNC 266/19 a KNC 258/9 k.ú. Tisinec vo vlastníctve obce Tisinec s podielmi pod miestnymi komunikáciami. Dôvod hodný osobitného zreteľa – zosúladenie právneho stavu s užívacím stavom.